www.lk-stomatologie.cz

Prohlášení o ochraně osobních dat

Ochrana va?eho soukrom je pro ns d?le?it. Tato politika vysv?tluje, jak budeme shroma??ovat, pou?vat a zve?ej?ovat osobn daje, poskytnete p?i pou?vn t?chto strnek. Je to v?dy, nebo vytvo?it osobn informace p?es internetov volby.
. 1 Jak m??eme chrnit sv soukrom?
Ve bezpe?nosti va?ich osobnch informac je pro ns velmi d?le?it. Nikdy nebudeme prodvat nebo pronajmat va?e osobn informace t?etm stranm za ?dnych okolnost. Va?e d?v?ra je velmi vysok, a bude pracovat v oblasti bezpe?nosti a d?v?rnosti osobnch daj?, ?e ns chrn, a pou?t jej pouze jako mme v na?ich zsad ochrany soukrom.
na proces vym?ny informac, v dob?, kdy se sna?me zajistit bezpe?nost va?ich dat ?ifrovnm vstupn informace se softwarem bezpe?nostn Socket Layer (SSL). Je d?le?it, aby ostatn lid se zabrnilo neoprvn?nmu heslo nebo napadnout po?ta?. Je proto nezbytn zajistit okam?it odpojen od ukon?en nv?t?v? webu, pokud stejny po?ta? s jinymi lidmi.
. 2. Jak osobn daje u?ivatel?, kter shroma??ujeme?
Na?m hlavnm clem shroma??ovn osobnch informac je p?izp?sobit a zlep?ovn na?ich slu?eb. Shroma??ujeme nsledujc typy informac od na?ich u?ivatel?:
Informace, kter nm poskytnete:
jsme p?ijmat a ukldat ve?ker informace, kter zadte na na?ich webovych strnkch nebo v na?ich jinak, nap?. V platnm va?e jmno, e-mailovou adresu a dal? informace, ?e uvedete. M??ete si zvolit, aby nm poskytli ur?it informace, ale pak nebudou moci vyu?vat mnoho na?ich specilnch funkc, jako je komentovn na na?ich webovych strnkch, vytvo?en u?ivatele nebo e-mailu m??ete zskat program, aby Post hls. osobn daje nm poskytnete, budou pou?ity pro tyto ?ely jako reakce na va?e po?adavky pro n?kter vyrobky a slu?by, p?izp?soben obsahu reklamy vid?t a komunikovat.
. 3. Jak pou?vme informace, kter shroma??ujeme
? M??eme pou?t informace, kter shroma??ujeme :.
* bid operovat, zlep?en a udr?en web
* Vlastn a / nebo personalizovat sv komunikaci a z?itek z nakupovn.
* Lpe reagovat na po?adavky slu?eb zkaznk?m.
* pot?ebuje komunikovat s vmi o nkupu, informace o ?tu nebo zkaznicky servis.
* pro komunikaci s vmi o na?ich produktech a udlostech a jin propaga?n ?ely.
* zlep?en svho podnikn.
* Sprva sout??, propaga?n akce, ?i pr?zkumy. dal? nabdky na mst?
? Pou?vme cookies:
* pamatovat polo?ky v nkupnm ko?ku
* rozpoznat, kdy jste. najdete na na?ich webovych strnkch.
* * Ulo?it pro potvrzen, ?e u?ivatel jsou p?ihl?eni s p?ihl?enm Va?e u?ivatelsk jmno nebo e-mailu (ale nezapomn?l), co? usnad?uje aby se p?ipojili.
.
* Povolen pou?it Express Checkout
* Analyza chovn nv?t?vnk?
Poznmka.
Pokud nechcete p?ijmat cookies pak m??ete zablokovat pravou nastaven va?eho prohl?e?e. Nicmn?, pokud je zablokovat, nebudete moci pou?vat v?echny souvisejc s funkc na?ich webovych strnek, v?etn? prav funkc pomoc vytvo?en u?ivatelskho profilu.
4. V? souhlas
? pou?itm na?ich strnek souhlaste s na? dohodou ochrany osobnch daj?.
? Jako ?len na?ich strnkch, m??ete dohodnou na sdlen hlavn mno?stv informac s ostatnmi ?leny komunity, v?etn? jmna, umst?n centra, profilovho obrzku a n?kter dal? zkladn informace. ? Za ?elem ?asti v jakychkoli dal?ch funkc, a obecn? prosp??n prce a vym?nn programy, je nutn zm?nit nastaven ochrany osobnch daj? pro vce informac, v?etn? v?ech jeho obsahu vytv?enho u?ivateli na strnce svho profilu a sdlet v?echny sv ?innosti na mst?.
zpět
Copyright © 2016 www.lk-stomatologie.cz Powered by Pantofle 2016